POČET PRÍSTUPOV: 1117771Vyhlásenie výtvarnej súťaže "Kvety v záhrade"

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI

Republikový výbor SZZ vyhlasuje pre rok 2009
3. ročník výtvarnej súťaže na tému : „Kvety v záhrade“

v týchto kategóriách :
A 3 až 4 ročné deti
B 5 až 6 ročné deti
C 7 až 8 ročné deti
D 9 až 10 ročné deti
E 11 až 12 ročné deti
F 13 až 15 ročné deti
samostatná skupina umelecké školy

Deti musia zaslať kresbu akoukoľvek technikou, kde by predstavili kvety, ktoré kvitnú v záhrade. Do súťaže nebudú zaradené koláže, lepené obrázky a pod.

Podmienky:
- práce je potrebné zaslať do 31.marca 2009
- zaslať na adresu: Slovenský zväz záhradkárov, Republikový výbor 817 02 Bratislava, Havlíčkova 34
- výkres: formát maximálne A 3
- práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí komisia
- z každej kategórie komisia vyberie najlepšie práce v počte 10 % zo zaslaných prác, maximálne však 20 ks z každej kategórie
- autorom víťazných prác zašleme vecné ceny

Najlepšie výtvarné práce budú použité v expozícii zväzu na výstavách a veľtrhoch v roku 2009. Vzhľadom na využitie výtvarných prác na uvedené účely nebudú sa práce vracať.

Každá výtvarná práca musí byť označená:
- označenie súťažnej kategórie
- meno a priezvisko autora
- vek
- adresa školy a triedy
- adresa súťažiaceho

Žiadame Vás, aby ste s podmienkami súťaže oboznámili deti v krúžkoch mladých záhradkárov, ale aj deti základných škôl, predškolských zariadení, prípadne vyhlásenie súťaže publikovali v regionálnych médiách.